U R OD E L O S
DO BAIXO MIÑO
     Os anfibios que forman parte da orde Urodela, caracterízanse por posuir cola tanto na súa fase larvaria como de adultos. Soamente precisan a auga durante o período reprodutivo, agás un deles Chioglossa lusitanica (salamandriña rabilonga) que sí necesita do contacto coa mesma durante toda a súa vida.

    Segundo os traballos de campo levados a cabo por ANABAM, no Baixo Miño habitan un total de cinco especies.

 

 Portada  Biodiversidade   Fauna   Urodelos  
Salamandra salamandra
Triturus  marmoratus
 
ESQUERDA: fase de terra             DEREITA: fase acuática
Lissotriton  boscai
 
ESQUERDA: fase de terra             DEREITA: fase acuática
Lissotriton  helveticus
 
Fase acuática
Chioglossa lusitanica
 
GRUPO DE TRABALLO: Angílica Entenza, Carlos
                                     Dorado Senra, Luis
                                     Ferreira Lorenzo, Agustín
                                     Ferreira Lorenzo, Antonio
                                     Ferreira Rodríguez, Noé
                                     González de Dios, Mª Consuelo
                                     Pombal Diego, Manuel Á.
                                     da Silva Diz, Ricardo